RAM-historia i duchowość

Emblemat RAM

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest otwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach.

Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony w 1984 roku.
Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w naszej parafii w 2003 roku. 16 września 2012 roku tutejsza wspólnota została oficjalnie włączona w struktury RAM Archidiecezji Przemyskiej.

Cel Ruchu Apostolstwa Młodzieży
Stowarzysznie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:

  • doprowadzenia młodzieży do takiej dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, który uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistej współczesnej Polsce.
  • Przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe, by przepajać je duchem Ewangelii.

Duchowość Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjmuje za swoją duchowość wszystkie zdrowe przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce, nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego, otrzymanego przy chrzcie świętym i wypełnianie wynikających z niego obowiązków (pełny udział w życiu Kościoła lokalnego – liturgia, apostolstwo, włączenie się w jego struktury).

Przygotowaniem do wstąpienia do Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest formacja chłopców (Grupy Ministranckie) oraz dziewcząt (Dziewczęca Służba Maryjna), natomiast kontynuacją włączenie w Stowarzyszenia Katolickie, Akcję Katolicką lub Apostolskie Kręgi Rodzin.

 

 

 

"Hymn Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji"

"Serce wielkie nam daj"

Ref. Serce wielkie nam daj
zdolne objąć świat
Panie, serce nam daj
mężne w walce ze złem.

1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi
zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew
wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu
nowy człowiek powstanie w każdym z nas.

2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość
wskażą drogi odnowy ludzkich serc
nowi ludzie przeżyją własne życie
tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.

3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój
w znaku wiary jednocząc cały świat
nowi ludzie przyniosą ziemi wolność
prawda ludzi wyzwoli niszcząc zło.