Liturgia Triduum Paschalnego

Największe misteria ludziego odkupienia sprawuje Kościół co roku od Mszy Wieczornej Wielkiego Czwartku, aż do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania, która jest "Święten Świąt".
Ten czas słusznie nazywa się "Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego" słusznie nazywa się "Triduum 

Paschalne" ponieważ podczas jego celebracji uobecnia się i dokonuje misterium Paschy, to jest przejście Pana z tego świata do Ojca.
Trudum jest Paschą obchodzoną uroczyście w ciągu trzech dni. Duch Święty jest tym, który uobecnia w liturgi Kościoła i czyni dostępnym dla 
każdego z nas paschalne misterium zbawienia. Czyni to poprzez znaki, sakramenty Kościoła, a zwłaszcza Eucharystię. Jest ona obwiem 
uobecnieniem Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i ponownego Jego chwalebnego przyjścia.