Powrót do Parafia

Duszpasterze

Proboszcz: ks. mgr Jan Balicki

 

 

Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Dobkowicach.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Bpa Ignacego Tokarczuka 24 czerwca 1984 r. w Katedrze Przemyskiej.

                                                 Proboszczem w Giedlarowej jest od 24 sierpnia 2010 r.

Odpowiedzialny za Grupy w Parafii:

 1. Rada Duszpasterska
 2. Akcja Katolicka
 3. Domowy Kościół – 3 kręgi
 4. Parafialny Zespół CARITAS
 5. Róże Różańcowe
 6. Dzieło Pomocy Powołaniom
 7. Duchowa Adopcja
 8. Kurs Przedmałżeński

Wikariusz:

 

 Ks. mgr Daniel Kin

Pochodzi z parafii pw.  Matki Bożej Królowej Polski w Krośnie (Polanka). Święcenia kapłańskie przyjął 30 Maja 2009 roku z rąk Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika w Przemyślu. Od 25 Sierpnia 2023 roku jest wikariuszem tutejszej parafii i katechetą w Zespole Szkół w Giedlarowej.

Odpowiedzialny za Grupy w Parafii:

 1. Domowy Kościół – 3 kręgi
 2. Odnowa w Duchu Świętym
 3. Męskie Plutony Różańca „Lew Judy” – 3 plutony
 4. Ruch Apostolstwa Młodzieży
 5. Lektorzy
 6. Ministranci
 7. Schola
 8. Przygotowanie do Bierzmowania

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Katechetka: mgr  Gondek Zofia:

 1. Szkolne Koło CARITAS
 2. Dziewczęca Służba Maryjna

Emeryt:  ks. kanonik mgr Zbigniew Nowak

[Rozmiar: 14185 bajtów]

Pochodzi z parafii Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Bpa Bolesława Taborskiego 23 czerwca 1968 r. w Katedrze Przemyskiej. 

Proboszczem w naszej parafii był w latach 1985 do 2010

 

PROBOSZCZOWIE  Parafii GIEDLAROWA

Od powstania parafii w 1439 roku do 1794 roku proboszczami  byli księża z Zakonu Bożogrobców. 

Poczytaj więcej o Zakonie

W zaborze austriackim w 1784 roku była tzw „kasata zakonów”. Ta kasata dotknęła także zakon Bożogrobców. Księża, którzy byli proboszczami zazwyczaj do śmierci jeszcze prowadzili parafie, a po ich śmierci parafie obejmowali już księża diecezjalni.

Ostatnim proboszczem w Giedlarowej z tego zakonu był ks. Stefan Mirkiewicz – 1770 do 1794

  KSIĘŻA DIECEZJALNI

 Diecezja Przemyska obrządku łacińskiego

 1. Ks. Lechman Szymon – proboszcz od 22 lipca 1795 do 5 maja 1815 roku
 2. Ks. Kopytko Jan – proboszcz od 12 sierpnia 1815 do lipca 1829 roku
 3. Ks. Frączkowski Stanisław – proboszcz od lipca 1829 do grudnia 1840
 4. Ks. kan. Panek Józef – proboszcz od grudnia 1840 do marca 1887 /urodzony w Rakszawie w 1809 roku/
 5. Ks. kan. Mytkowicz Józef  – Proboszcz od 7 marca 1887 do 27 maja 1911 roku.

 Urodził się w Czeluśnicy pod Jasłem w 1852 w rodzinie chłopskiej. Swą edukacją rozpoczął od szkoły ludowej w Jaśle,  następnie w Tarnowie w szkole średniej a później w Rzeszowie. Jesienią 1872 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Cztery lata pobierał nauki teologiczne, a w czerwcu 1876 przyją święcenia kapłańskie z rąk bpa Macieja Hirschlera. Po święcenich został posłany jako wikariusz do parafii Dukla. W 1880 roku został przeniesiony do parafii Leżajsk, gdzie pełnił funkcję katechety a następnie od 10 stycznia 1884 zostaje administratorem w Leżajsku. W 1887 roku  zostaje przeniesiony na proboszcza w Giedlarowej. Ksiądz Mytkowicz był człowiekiem lubianym i szanowanym, ponieważ miał dar nawiązywaniu kontaktów z ludźmi i to we wszystkich warstwach społecznych. Był przez wiele lat radnym miasta Leżajska /otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Leżajska/. Był energiczny, ruchliwy, zaradny – te cechy charakteru pomogły mu zjednać sobie ludzi. Był inicjatorem budowy nowego kościoła w Giedlarowej. Już w 1903 roku czynił starania aby zrealizować swoje plany. W 1909 roku rozpoczął budowę istniejącego kościoła. Jeszcze przed śmiercią zdążył powiększyć i odrestaurować starą plebanię. Umarł na zapalanie płuc w 1911 roku na wiosnę pochowano go na starym cmentarzu w Giedlarowej.

 1.  Ks. Sołtysik Józef  – proboszcz od 20 sierpnia 1911 do 23 września 1924 roku

Urodził się 19 marca 1873 roku w Rymanowie. W mieście rodzinnym skończył szkołę ludową a gimnazjum w Sanoku, które ukończył w 1895 roku. Następnie po zdaniu matury wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Po czterech latach studiów w 1899 otrzymał święcenia kapłańskie od bpa Łukasza Soleckiego. W latach 1899 – 1911 swe obowiązki kapłańskie pełnił w miejscowościach: Komarno (do 1902 roku), Łańcut (do 1906 roku), Przemyśl (do 1909 roku), Rzeszów (do 1911 roku). Ksiądz Jóżef był bardzo zdolnym człowiekiem. Biegle władał językiem niemieckim i łaciną. Ks. Józef Sołtysik był, według hrabiego Potockiego najodpowiedzialniejszym człowiekiem na  stanowisko prboszcza w Giedlarowej. W tym celu hrabia przedłożył władzom kościelnym dokument prezentacyjny, który został przyjęty. Nowy proboszcz musiał dobrze wywiązywać się ze swych obowiązków. Dzięki ofiarności tegoż proboszcza ukończono budowę kościoła. W 1924 roku został przeniesiony do Łąk. Zmarł w Warzycach  20 września 1940 roku.

 1. ks. Tyczyński Antoni –  proboszcz w Leżajsku i administrator w Giedlarowej od 24 września 1924 do 1925 roku
 2.  Ks. kanonik  Cybulski  Augustyn proboszcz od 4 lutego 1925 roku do 28 stycznia 1952 roku

Urodził się 15 sierpnia 1890 roku w Tyczynie. Gimnazjum klasyczne ukończył w Rzeszowie w 1910 roku. W latach 1914 studiował teologię w Seminarium Duchowym w Przemyślu. 5  lipca 1914 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Sebastiana Pelczara. Początkowo pracował w parafii Łańcut (do 1919 roku), następnie w Bieczu (do 1925 roku), a od lutego 1925 roku otrzymał probostwo w Giedlarowej.  Dotychczasowy administrator ks. Antoni Tyczyński wprowadził nowego proboszcza w obowiązki. Ksiądz Cybulski rozwinął szeroko działalność społeczno-duszpasterską w parafii. Założył i zorganizował Ligę Katolicką i Akcję Katolicką. Umarł po ciężej chorobie 28 stycznia  1952 roku. Pochowany został na nowym cmentarzu w Giedlarowej.

 1.  Ks. Wieprzkowicz Leon proboszcz od 1952 roku do 1958 roku

Urodzony 8 stycznia 1901 roku. Pracował w parafii Giedlarowa najpierw jako wikariusz, a po śmierci ks. Cybulskiego w 1952 roku został jej proboszczem do 1958. Zmarł w Leżajsku 9 lipca 1965 roku. Został pochowany obok swoich rodziców na cmentarzu w Giedlarowej.

 1.   Ks. Prałat Tunia Marcin – proboszcz od 6 stycznia 1958 roku  do 23 czerwca1985 roku

 Urodził się 3 listopada 1914 r. w Kosinie, jako syn Michała i Salomei z d. Szajnar. Po zdaniu egzaminu dojrzałości 7 maja 1935 r., wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Otrzymawszy święcenia kapłańskie 10 września 1939 r. w Przemyślu. Po święceniach, 20 października 1939 r. został mianowany wikariuszem parafii Grodzisko Dolne. Pracował tam do 9 października 1946 r. Następnie, został skierowany do pracy w Dębnie. W marcu 1958 r. został proboszczem w Giedlarowej.W tym czasie kościól w Giedlarowej został odnowiony: nowa polichromia, zmienino pokrycie dachu na blachę, odnowiono ołtarze. Została wybudowana nowa dzwonnica, oraz rozpoczęto budowę nowej plebanii.  W 1958 został mianowany wicedziekanem Dekanatu Leżajsk a 1959 Dziekanem Leżajskim. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1953) oraz Kapelanem Ojca Świętego (1968).  Po 27 latach pracy duszpasterskiej w Giedlarowej, w sierpniu 1985 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w rodzinnej miejscowości. Zmarł nagle 7 czerwca 1992 r. w Kosinie. Ciało zmarłego zostało złożone na  cmentarzu  w Giedlarowej. 

 1. Ks. Kanonik Nowak Zbigniew  –  proboszcz  od 24 czerwca 1985 r. do 23 sierpnia 2010 roku

Urodził się 19 sierpnia 1940 roku w Sanoku. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Bolesława Taborskiego 23 czerwca 1968 r. w Katedrze Przemyskiej. Po kilkuletnim posługiwaniu na placówkach wikariuszowskich, pełnił funkcje proboszcza w Krempnej, potem w Jedliczu. Od 24 czerwca 1985 do 23 sierpnia 2010 pełnij funkcję  proboszcza w Giedlarowej. Za księdza Nowaka został wykończona nowa plebania oraz wykonano nową wieżę na kościele /pokryto blachą miedzianą/. Na 600-lecie Giedlarowej /2009 rok/ został wykonany parking przy kościele i pomnik Św. Jana Pawła II.  Obecnie jest emerytem i mieszka w naszej parafii.

 1.  Ks. Balicki Jan  – proboszcz od 24 sierpnia 2010 roku do chwili obecnej

Urodził się 6 lutego 1957 roku w Dobkowicach. Pochodzi z parafii MB Nieustającej Pomocy w Dobkowicach. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Jarosławiu w 1978 roku wstapił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. bpa Ignacego Tokarczuka 24 czerwca 1984 r. w Katedrze Przemyskiej. Po 9 latach posługi wikariuszowskiej 22 czerwca 1993 został mianowany proboszczem w Nowym Łupkowie, a następnie 2 lutego 1996 roku proboszczem w Nozdrzcu, oraz wicedziekanem dekanatu Dynów. Decyzją Ks. Arcybiskupa Józefa Michalika 24 sierpnia 2010 został proboszczem w Parafii Giedlarowa.

Od 2010 roku wykonano wiele prac w kościele /nowa posadzka, nowa polichromia, odnowiono i pozłocono ołtarze, został wykonany nowy ołtarz soborowy i ambonka, nowe ogrzewanie kościoła, remont organów, ławek, konfesjonałów, nowe okna z witrażami i wiele innych/, wokół kościoła /nowe ogrodzenie, nowy chodnik, zagospodarowanie placu wokół kościoła/, na cmentarzu /powiększenie cmentarza, nowa alejka, nowe parkingi, częściowo nowe ogrodzenie/, wyremontowano starą plebanię i zagospodarowano plac wokół nowej plebanii/.