Dla kandydatów do seminarium

Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu

Kandydaci mający pragnienie wstąpienia do Wyższego Seminarium Duchownego w Prze­my­ślu, aby realizować odczytany głos Bożego powołania do służby Jemu i Jego Ludowi w słu­żeb­nym kapłaństwie, winni – zgłaszając się do Rektoratu Seminarium na spotkanie kwalifika­cyjne i dopuszczające do egzaminu wstępnego – przygotować następujące dokumenty:

1. Pisemna prośba kandydata o przyjęcie do Seminarium;
2. Życiorys własnoręcznie napisany;
3. Świadectwo dojrzałości (o ile egzamin maturalny był zdawany w latach poprzednich)
kandydaci zdający egzamin dojrzałości w bieżącym roku, świadectwa maturalne dostarczają po zdaniu egzaminu wstępnego
4. Świadectwo chrztu;
5. Świadectwo bierzmowania;
6. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców;
7. Opinia księdza proboszcza;
8. Opinia katechety;
9. Opinie i listy polecające kapłanów, którzy pomagali kandydatowi zaangażowanemu w Ruchy i Stowarzyszenia katolickie w rozpoznaniu powołania;
10. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i zdatności kandydata do podjęcia studiów;
11. 5 fotografii.

Kandydat proszony jest o wcześniejsze, telefoniczne uzgodnienie terminu spotkania kwalifikacyjnego z Księdzem Rektorem(nr tel.: 016 676 05 31 lub 016 678 80 26).

Więcej na: wsd.przemyska.pl

/